Üst resim
 

SAKARYA ADA SPOR KULÜBÜ  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 


Madde-1Derneğin adı :
SAKARYA ADA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ’DİR.

Madde- 2 Derneğin merkezi :
Derneğin merkezi SAKARYA ADAPAZARI’DIR


Madde- 3 Derneğin Şubesi :
Derneğin şubesi yoktur.


Madde- 4 Forma Rengi
: Kulübün forma renkleri beyaz-kırmızı-mavidir.


Madde- 5
Derneğin Amacı Çalışma Konuları ve Biçimleri :                      

a) Derneğin amacı, Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda; çağdaş yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak ve onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, onları kulübün tesis ve faaliyetlerinden yaralandırmak, başta Türk sporu olmak üzere vatanımıza ve milletimizin gençliğe sportif ve sosyal yönden hizmet etmek, toplumun bütün kesimlerine sporu aşılamak, uluslar arası, bölge, yurtiçi sportif ve sosyal faaliyetlere katılmak ve tertip etmek, bu faaliyetlere katılabilmek için federasyon vb. kurumlarla işbirliği yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarını bu faaliyetin içerisine çekmek için çalışmalar yapmak, gerekirse sözleşme ve/veya protokol yapmak, ilimizde faaliyet gösterebilecek kişileri ilgilendikleri alanda lisanslandırmak, kulübün çıkarları doğrultusunda başka il veya kulüplerin lisanslı sporcularını ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak kaydı ile iç ve dış aktarma yolu ile transfer etmek, yetişen sporcuların ulusal, uluslar arası müsabakalara ve toplantılara katılmasını sağlamak ve gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri spor ve sosyal faaliyetleri organize etmek, organize edilmiş faaliyetlere katılımları sağlamak, Sporun hedeflerinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinci ile; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlamak için altyapı, tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak, Kulüp ayrıca; ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla, kulübün kurduğu ve kuracağı vakıflar eliyle, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yüksek öğretim ve ilk ve orta öğretime dayalı eğitim kurumlarının kurulmasına öncülük etmektir.

  

b) Derneğin bu amacı doğrultusunda Atletizm, Cimnastik, Tekvando, Karate, Atıcılık, , Halk Oyunları, Futbol, Satranç, Basketbol, Badminton, Hentbol, Masa Tenisi, Tenis, Voleybol, ve Yüzme spor dallarında  amatör sporcular yetiştirmek, gençleri topluma yararlı bireyler haline getirmektir

c) Spor karşılaşmaları düzenler, resmi ve özel düzenlenen karşılaşmalara katılır.

d) Gelir temin etmek amacıyla, kulüp adının sponsorluk yapacak üçüncü şahıslar tarafından forma reklamlarında ve diğer yerlerde kullanılmasına dair izin sözleşmeleri yapabilir.

e) Açık ve kapalı spor alanları ve salonları inşa eder, kiralar, lokal ve tesisler açar

f) Dernekle ilgili yayın yapar ilan ve reklam alır.

g) Mevzuata uygun biçimde kurulmuş federasyonlara katılır.

h) Balo, yemekli toplantı, konser gibi kulübe gelir getirici geceler düzenler

I) Kurs, konferans ve seminerler düzenleyerek gençlerin kültürel gelişimine katkıda

bulunur.

j) Bağışlanan taşınır ve taşınmaz malları kabul eder, satın alır veya kiralar. Bunları paraya çevirerek derneğin amacı olan spor tesisleri yapımında ve sporcular için lüzumlu malzemelerin temininde kullanılır.

                                                                                                                                   

Madde- 6 Üye Olma

Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş ve 18 yaşını doldurmuş her gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir.

Derneğe üye olma talebi, dernek başkanlığına iletilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak müracaatları en çok otuz gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine duyurmak zorundadır. Üyelik müracaatına red cevabı verilirse, gerekçesi de cevapla birlikte bildirilir.

Derneğin elektronik ortamda yapılacak web sayfası üzerinden üye olmak isteyen veya üye olacakların, yönetim kurulu kararı alınıncaya kadar geçici üye sıfatını alırlar. Hakkında doldurulan kayıt formu üye tarafından bizzat imzalaması gerekir. Geçici üyeler dernek organlarında görev alamaz ve oy kullanamazlar. Geçici üye formları imzalandıktan sonra yönetim kurulu kararı ile asıl üye olurlar.

 

Madde- 7 Üyeliğin Sona Ermesi ve Nedenleri

a-  Her üye, ayrılma isteğini yazılı olarak bildirmek koşulu ile dernekten ayrılabilir.

b- Üyelikten çıkartılma kararı, üyenin yazılı savunması alınarak, Yönetim kurulu tarafından verilir. Bu karara karşı üye, Genel Kurula itirazda bulunabilir. Genel kurul kararı kesindir.

c- Dernek üyesi;

1- Derneğin amacına aykırı söz ve davranışlarda bulunması,

2- Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmış olması,

3- Derneğin gelirlerinden şahsi menfaat sağlamış olması,    

d- Üyelik aidatı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması, hallerinde üyelikten çıkartılır.

 

Madde- 8 Üyeliğin Düşmesi

Aşağıdaki hallerde üyelik yönetim kurulunca düşürülür:

a- Üyenin ölmesi,

b- Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesi,

c- Üyelik ödentisinin yazılı bildirime rağmen altı ay içerisinde ödenmemesi,

 

Madde- 9 Üyelerin Hak ve Görevleri;

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılan üyenin derneğe olan birikmiş aidat borçlarından kurtulmuş sayılmaz. Aidat borçlarının ödenmesi zorunludur.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Madde- 10 Derneğin organları

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu gibi zorunlu organlarını oluşturmak zorundadır.

 

Bu zorunlu organların yanında başka organlarda oluşturabilir.

a) Disiplin Kurulu,

b) Onur Kurulu gibi.

Bu kurulların oluşturulması durumunda görevlerinin de belirtilmesi gerekir. Ancak oluşturulan bu kurullara genel kurulun ve denetleme kurulunun yetkileri devredilemez.

 

Madde- 11 Genel Kurulun Kuruluşu, Çağrı Usulü, Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı, Yapılışı

Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur. Dernek olağan genel kurul toplantılarını 3 yıl da bir EYLÜL ayında yapar.

                       

Genel Kurula Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı (posta ile, yazılı tebligat ile, imza alınmak süretiyle vb.) ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu şehirden başka yerde yapılamaz. Ancak herhangi bir sebepten dolayı yönetim kurulunca tespit edilecek yerde de yapılabilir.

Genel Kurul, tüzüğe göre Genel Kurula katılacak üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu taktirde, toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

                       

Toplantının Yapılışı

Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenecek listedeki adlarının karşısına imzalayarak toplantı yerine girerler.

On ikinci madde de belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve en az bir katip seçilir. Başkan Genel Kurulu yönetir. 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve imza vermeleri zorunludur.

Katibin hazırladığı ve imzaladığı tutanağı kendiside imzalayarak diğer toplantı belgeleri ile birlikte Yönetim Kurulu’na teslim eder.

Toplantıda görüşülecek konular gündemle sınırlıdır. Ancak Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10‘u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

a- Derneğin amacına uygun kararlar almak,

b- Dernek organlarını seçmek ve yerlerine yedeklerden yenilerini görevlendirmek,

c- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun dönem içindeki çalışma ve denetleme raporları ile bilanço ve gelir gider cetvellerini incelemek bunlar hakkında karar almak gelecek dönem çalışmaları için tekliflerde bulunmak,

d- Yönetim Kurulunu mali ve idari yönlerden ayrı ayrı ibra eder.

e- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f- Tüzüğü tadil ve tefsir eder.

g- Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, federasyona katılma ve ayrılma hususunda, temsilcilik açma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verir.

h- Derneği feshetmek,

i- Mevzuata göre ve dernek tüzüğü gereğince Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yapar.

                       

Madde- 12 Genel Kurul Olağanüstü Toplantısı

Önemli ve olağanüstü hallerde yönetim ve denetleme kurullarının kararı ile ve kurulların gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı genel kurul üyelerinin 1/5'inin (beşte birinin) yazılı isteği ile Olağanüstü Genel Kurul toplanır.

Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Yönetim Kurulu, denetleme kurulunun talebi veya dernek üyelerini 1/5'inin yazılı talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrıda 12.nci maddedeki usule riayet edilir.

Olağanüstü Genel Kurulun ilk toplantısı da, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanamadığı takdirde işbu tüzüğün 12. maddesindeki esaslar dahilinde 2.nci defa toplantıya çağrılır.

 

Madde- 13 Oylar, Seçim, Kararlar

Toplantıda bulunan her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu kendi kullanmak zorundadır. Toplantı divanı, oyunu diğer üyelerden sonra kullanır. Aday listenin  birden fazla olması durumunda seçimlerin gizli oylama ile yapılması, tek liste olması durumunda seçimlerin gizli veya açık oylama ile mi yapılacağı, seçimlere geçmeden önce genel kurulun kararına başvurulur. Karar, mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim ve denetim kurulları seçimi tespit edilen seçim usulü ile yapılır.

                       

Madde- 14 Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri, Yedek Üyelerle Tamamlanması, Toplanma Esasları ve Asil Üyelerin görev dağılımı

Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oy, açık tasnif usulü ile üç yıl için seçilecek en az 7 asil ve 7 yedek üyeden olmak üzere oluşturulur. Yönetim kurulunun kaç üyeden oluşacağı ile listenin tek olması durumunda seçimlerin gizli veya açık oylama ile mi yapılacağı seçimlere geçmeden önce genel kurul tarafından tespit edilir.

Yönetim kurulu seçimleri yapıldıktan sonra asil üyeleri arasında görev taksimi yaparlar. Karar defterine kaydedilmek suretiyle Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Genel Kaptan, İdare Amiri, Muhasip, Üye şeklinde görevlendirmeler yapılır. Bu sıfatlarla belirtilen  kişilerin görevleri;

Başkanın Görev ve Yetkileri :Başkan, yönetim kurulu adına derneği temsil eder. Yönetim kuruluna başkanlık eder, çalışmaların kanun ve tüzük hükümlerine göre yapılmasını sağlar, gerektiğinde derneği temsilen demeç verir.

Başkan Vekilinin Görev ve Yetkileri : Başkan yardımcısı, başkanın yokluğunda başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

Sekreterin Görev ve Yetkileri : Sekreter, Derneğin bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür. Basın yayın organları yolu ile halka beyanda bulunur.

Genel Kaptanın Görev ve yetkileri : Derneğin amatör olarak faaliyet gösterdiği bütün konularda sporcuların çalışmalarında kolaylık sağlayacak her türlü çalışmayı yapar.

Muhasibin Görev ve Yetkileri : Muhasip, derneğin mali işlerini yürütür ve hesapları tutar ve hesap cetvellerini çıkarır.

İdare Amirinin Görev ve Yetkileri : Derneğin idare işlerini gören görevlilerin çalışmasında başkanın yakın yardımcısıdır.Derneğin lojmanının,tesisinin ve lokalinin tertip ve düzeninden sorumludur.

Üye : Başkanın verdiği görevleri yapar.

 

Yönetim Kurulunun  Görev ve Yetkileri

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

b) Dernek işlerinin yürütülmesi için gerektiğinde tamimler ve yönetmelikler yapmak,

c) Genel Kurulu toplantıya çağırmak, çalışma ve mali raporunu vermek, tahmini bütçeyi hazırlamak ve yıllık aidat miktarını tespit ederek bu Kurulun tasvibine sunmak, tatbikine yapmak,

ç) Tüzükte zikredilmeyip de bütün üyeleri ilgilendiren işler hakkında karar verip tatbikine yapmak,

d) Yayın organı çıkarmak ve diğer gerekli mesleki ve kültürel yayınlarda bulunmak,

e) Genel Kurulun tasvibi ile lüzum gördüğü teşekküllerle işbirliği yapmak,

f) Gerektiğinde Denetleme Kurulunun mütalaasını da alarak, faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurmak,

g) Üyelerin dileklerini incelemek, üyelik başvurularını ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili işlemleri karara bağlamak,

ğ) Gerektiğinde Tüzük çalışma alanına giren konularda bildiri, beyanname veya benzeri yayın yapmak,

h) Gerektiğinde  Denetleme Kurulu ile istişare toplantıları yapmak,

ı) Lüzum gördüğü hallerde hukuki işlerini bir hukukçuya vermek,

i) Üyelere ve üye olmayan mağdur ve muhtaç ve amaç bölümünde belirtilen yapılacak karşılıksız nakdi yardım miktar ve kurallarını hazırlayarak Genel Kurula sunmak ve tatbik etmek.

j) Genel kurulun yetki verdiği hususlar çerçevesinde görevleri yerine getirmek.

k) Derneğin tüzüğünde yer alan diğer görevleri yapmak.

l) Platformlara iştirak etmek.

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Yönetim Kurulu üye sayısında boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin getirilmesi ile tamamlanır. Bu durumda yönetim kurulu kendi aralarında tekrar görev dağılımı yapar. Bu yönetim kurulu değişikliği Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen form tanzim edilerek idareye bir ay içinde bildirilir. Ancak yedek üyelerin getirilmesinden sonrada üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri tarafından genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden biri Sulh Hukuk Hakimliğine başvurabilir. Sulh Hukuk Hakimliğince dernek üyelerinden üç kişiye yetki vererek, bu yetki ile genel kurulu toplantıya çağrılır.

 

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu kendi aralarında gerektiğinde toplanarak dernek işlerine bakar. Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz olarak bir yıl boyunca katılmayanlar Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılırlar. Asil üyelerden boşalanların yerine, yedek üyelerden sıra ile asıl üyeliklere alınarak doldurulur ve yeniden görev dağılımı yapıldıktan sonra Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen formla süresi içerisinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde- 15 Denetleme Kurulunun Teşkili ve Görev Bölümü

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak kaydıyla seçilir. Asil üyeler ilk toplantılarında aralarında Başkan, Sekreter ve üye olarak görev bölümü yaparlar. Kararlarını müştereken verirler. Dernek organları Denetleme Kurulunun görevlerini kolaylıkla yapmalarına yardım ederler.

Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Madde- 16 Disiplin Kurulunun Teşkili ve Görev Bölümü

Disiplin Kurulu, Genel Kurula iştirak eden üyeler tarafından 3 asil ve 3 yedek olarak seçilir. Seçilen asil üyeler arasında Başkan,Sekreter ve üye olarak görev bölümü yaparlar.

Disiplin Kurulu; Dernek kademeleri arasında vuku bulacak uyuşmazlıklarda hakem durumundadır. Tüzük hükümlerine ve Dernekler Kanuna aykırı hareket edenler hakkında uyarma, kınama, üyelikten geçici çıkarma, üyelikten kesin olarak çıkarma şeklinde disiplin cezalarını uygular.

                       

 

Madde- 17 Onur Kurulu

Onur Kurulu, Genel Kurulca seçilecek şahıslardan oluşur.

                       

Madde- 18 Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri, ikametgahları ile birlikte diğer evraklar, mahallin mülki idare amirliğine bildirir.

Sair zamanlarda yönetim kurulunda meydana gelen değişiklikler Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen formla değişiklik süresinde (30 gün içinde) bildirilir.

 

Madde- 19 Derneğin Gelirleri

Derneğin gelirleri, ödentiler, aidatlar, bağışlar, aynı ve nakdi yardımlar, sosyal ve kültürel etkinliklerden, yayınlardan, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, ticari ve iktisadi işletme gelirleridir.

Gelirler alındı belgesi ile kabul edilir. Alındı belgeleri matbaada bastırılıp İl Dernekler Müdürlüğü’ne gerekli bildirim ve kaydı yapıldıktan sonra kullanılır. Bankalar aracılığı ile yapılan yardım ve bağışlarla ilgili banka dekontu alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Derneğin kasasında bulundurulacak para miktarı her yılın başında yönetim kurulunca tespit edilir.

 

Madde- 20 Üye Aidatları

Her üyenin yıllık üye aidatı 30 YTL.’dir. Yönetim kurulunca günün ekonomik şartlarına göre üye aidat miktarını yeniden belirlenir. Üye aidatları yıllık olarak tahsil edilir.

Aidat dışında üyelerden bir defaya mahsus olarak giriş ödentisi alınır, bu miktar üye aidatının en fazla 2 katı kadardır. Bu miktarın tespiti ile alınıp alınmaması konusunda genel kurul yetkilidir.

 

Madde- 21 Derneğin Giderleri

Derneğin giderleri bütçeye uygun olarak yönetim kurulu kararları ile yapılır. Acil durumlarda harcama miktarları ve yetkileri ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Giderler, gider makbuzu ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi 5 yıldır.

                       

Madde- 22 Dernek Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar

İşletme hesabı esasına göre dernekçe tutulacak defter ve kayıtlar aşağıdadır.

a-Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimliklerini, derneğe giriş tarihlerini aylık veya yıllık aidatlarını gösteren defterdir.

b-Demirbaş Kayıt Defteri : Dernek demirbaşlarının bilgileriyle birlikte kaydedildiği defter.

c-Karar Defteri : Dernek Yönetim Kurulunca alınan kararlar, tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Alınan kararları başkan ve üyelerce imzalanır.

d-İşletme Hesap Defteri : Derneğin faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderleri yazılır.

e-Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin cilt, seri ve sıra numaraları ile yazıldığı defter.

f-Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evrakların kaydedildiği defter.

Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden tasdikli olmaları zorunludur. Bu defterlerin dışında başka defterlerde tutulabilir. Ancak dernekler biriminden tasdikli olması gerekir.

 

Madde- 23 Derneğin İç Denetimi

Derneğin iç denetimi esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Madde- 24 Derneğin Genel Denetimi

Derneğin genel denetimi, derneğin organları dışındaki yetkili mercilerin yapacağı denetimi ifade eder.

5253 Sayılı Yasanın 19. Maddesi gereğince yıl sonu itibariyle derneğin faaliyetleri ile ilgili düzenlenecek beyan formun Nisan sonuna kadar Mülki İdare Amirliğine vermek zorundadır.

İçişleri Bakanlığı ve Dernekler Dairesi Başkanlığı denetçileri ve Mülki İdare Amirliğince ve görevlendirilecek personelce yapılacak denetlemelerde her an hazırlıklı bulunup ve denetim görevlilerine, derneğin bütün faaliyetleri konusunda doğru bilgiler verilir. Denetleme görevlilerine istenen belge ve bilgilerin verilmesi, dernek binası ve müştemilatının denetçilere açılması zorunludur.

Aksine davranışlarda ve denetlemede suç unsuru bulunması halinde dernek yetkilileri hakkında gerekli adli ve idari işlem yapılır.

 

Madde- 25 Tüzüğün Değiştirilmesi

Dernek tüzüğü, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla genel kurulunca her zaman değiştirilebilir. Ancak toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz ve onayı genel kurul tarafından açık oylama ile yapılır.

 

Madde- 26 Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

Dernek tüzel kişiliği, Genel Kurulca, kendiliğinden dağılmış sayılma veya mahkeme kararıyla fesih  hallerinde sona erer. Fesih kararı, genel kurulca açık oylama ile verir.

 

Madde- 27 Genel Kurulca Fesih

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda, derneğin feshine karar verilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda hazır bulunan üye sayısı  yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaması gerekir. Bu çoğunlukla feshe ilişkin karar görüşülebilir.

Derneğin feshi yapılıp tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine tasfiye tutanağı ile birlikte yazıyla bildirilir.

                       

Madde- 28 Tasfiye

Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

 

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde ……. Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde-  29 Yürütme

Bu tüzük hükümlerini uygulamak ve riayetini sağlamakla Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.

  

Madde- 30Taşınmaz Mal Alımı

Dernek amacı doğrultusunda taşınmaz mal alabilir. Alınan taşınmazlarla ilgili bilgi ve belgeler 1 ay içerisinde Mülki İdare Amirliğine bildirmek zorundadır.

                       

Madde- 31 Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amaçları doğrultusunda hazırlanan projelerle kendi imkanları ile yapacağı faaliyetlerle ilgili veya gerçek veya kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte veya yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar içine girebilir. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde- 32 Yurt Dışından Yardım Alma

Dernekler yurt dışından aynı ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen formla idareye bildirimde bulunulması zorunludur. Bildirimde bulunulmadan yardımlar alınamaz ve kullanılamaz. Bildirimi yapılarak alınan yardımlarla ilgili istenen diğer belgelerde idareye verilir.

                       

Madde- 33 Proje Bildirimi

Dernekler tek başına veya kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla birlikte projeler gerçekleştirebilirler. Kamu kurumlarıyla yapılan projelerde, kamu kurumu proje masrafının %50’sinden fazlasına iştirak edemez. Hazırlanarak hayata geçirilecek projelerin Dernekler Yönetmeliği gereği önceden bildirimde bulunulması gerekir.

                       

Madde- 34Tüzükte Yer Almayan Hususlar

Bu Tüzükte yer almayan hususlarda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ile diğer Kanunlardaki derneklerle ilgili maddeleri ve çıkarılan Yönetmelik ve Genelge hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde- 1 İlk Genel Kurul Toplantısı

5253 Sayılı Yasaya göre kurulan derneğimizin ilk olağan genel kurul toplantısı idarece verilecek yazılı bildirim tarihten itibaren (6) ay içerisinde yapılması zorunludur.